اطلاعيه شماره 1 ( قراداد پرواز + يک شب اقامت )

 

اطلاعيه شماره 1(( قرارداد پرواز+يک شب اقامت))

صدور پرواز هاي مشخص شده به منزله قبول و امضا قرارداد زير ميباشد. لطفا در صورت قبول قرارداد زير بليط تهيه فرماييد در غير اين صورت شرکت کيهان سياحت هيچ گونه مسئوليتي در قبال نرخ مسافر ندارد . با تشکر و احترام مجدد

 

 

 

 

 

مشهدخيابان شيرازي-نبش شيرازي 3-داخل مجتمع اميد

شماره تلفن:32288118-051-فکس:32281117-051

" بسمه تعالي "

پرواز + يک شب هتل آپارتمان( از مجموعه هتل هاي کيهان سياحت)

 

تاريخ:  1/6/94

شماره :

 

اين قرارداد بين خانم / آقاي

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

فرزند

 

متولد

 

شغل

 

 

به آدرس :

 

 

تلفن محل کار / منزل

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

منفردا و يا به نمايندگي تام الاختيار از جانب افراد مشروحه زير:

 

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

 

*****پرواز  و هتل   چارتر و غير قابل استرداد مي باشد*****

 


 

رديف

نام و نام خانوادگي به فارسي

نام و فاميل به انگليسي طبق گذرنامه و شماره گذرنامه

تاريخ تولد

قيمت ريالي

قيمت ارزي

نوع اتاق

1

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

 

 

 

 

 

2

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

 

 

 

 

 

☻☺☻☺☻☺

جمعا به تعداد

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

نفر و دفتر خدمات مسافرتي کيهان سياحت بمنظور استفاده از پرواز+  يک شب اقامت هتل

---

روزه به مقصد يا مبدا

محل

هتل/ستاره/برد

پرواز رفت تاريخ

 پرواز برگشت تاريخ

ايرلاين

مشهد

  هتل آپارتمان در حد 1ستاره

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

 

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

 

منطبق بر اطلاعات ثبت شده در سايت

 

که نرخ و برنامه آن به تاييد سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان رسيده منعقد ميگردد. موضوع اين قرارداد تعيين حدود وظايف و مسئوليتهاي طرفين و همچنين نرخ گشت براي انجام مسافرت با گشتهاي دسته جمعي به شرح زير ميباشد:

1-       مسافر موظف است به هنـگام ثبت نام معادل 100%مبلغ ريال تور را تسويه نمايد.

2-       براي اطلاع از زمان و نحوه تحويا اتاق با آقاي بهزادفر 05132288118 تماس حاصل فرماييد.

تبصره :

الف- تامين هزينه هاي ارزي تور به طرق قانوني به عهده مسافرين ميباشد.

ب- در صورت افزايش و يا تغيير نرخ حا صـله در قيمـت گشت اعم از افـزايش نـرخ بليط،هتل،تفاوت نرخ ارز  و يا ساير خدما ت که به تا ييد رسيده با شد مسـا فر موظف به پرداخت ما به التفاوت اعلام شده به دفتر خدمات مسافرتي مي باشد .

2-     در صورت انصراف مسافر ازهمراهي تور ( به جز تورهاي چارتر که غير قابل استرداد ميباشد ) تا  يکماه قبل از پروازمبلغ 10%  قيمـت ريالي و از يکـماه تا دو هفته قبل از پرواز معادل 30%قيـمت ريالي واز دو هفـته تا چـهل وهشت سـاعت قـبل از پــرواز معـادل 50% قيـمت ريـالي و 20% قيمـت ارزي و در کمـتر ازچهل وهشـت ساعـت قبــل از پرواز معـادل 50% قيمـت ريالي و 30% قيمت ارزي به عنـوان جـريمـه از کـل مبلغ گشت کـسر و ما بقـي وجوه به مسافر پرداخت خوا هد شد.

تبصره :

الف در خصوص ثبت نام گروهي فقط فردي که به نمايندگي از سوي مسا فرين اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه   به دفتـر خدمـات مسافرتي جهت پيـگيري ؛ ابطـال ويا دريـافت وجوه پرداختـي ميباشد وسـاير مسافريـن در ايـن خصوص مجاز به مراجعه به دفتر خدمات مسافرتي نمي باشند.

ب در خصوص پروازهاي چارتر شرايط هزينه ابطا ل  طبق مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

3 در صورتيکه به هنگام ابطال تور توسط مسافر ويزاي مسافر اخذ شده باشد دفتر خدمات مسافرتـي مجـاز به ابطا ل  ويزاي مربوطه   توسط  مقاما ت سفارت صادر کننده ويزا خواهند بود و هزينه قا نوني مربوط به ويزا نيز به اضافه جرائم ابطا ل تور طبق ما ده  2 از  مسافر اخذ خواهد شد.

4 ارائه ضـامن  معتبر بر حسـب موردنيازگشتهائيکه احتياج به معرفـي ضـامن و يا ارائـه ضما نتنامـه معتبـر  دارد از سـوي مسـافر الزامـي  بـوده و در صورت درخواسـت سفـارتخانه مـربوطه جهت انجـام مصاحبـه با مسـافربخـاطرصـدورويـزا ؛مسافربايـد با هماهنگي دفتـرخدمات مسافرتي درکنسولـگري سفارتخانه ذيربـط حضوريافتـه و درمصاحبـه شـرکت نمـايد و در صـورت عـدم حضـورمسـافردروقت تـعيين شده که منجربه عدم دريافت رواديدگرددجرائم منعقده دربند2 قراردادشامل واخذخواهدشد.

5- دفتـرخدمـات مسافرتـي درخصوص عدم صـدور رواديدازسوي سفارتخـانه ها بـراي هيچيک ازمسافرين مسئـوليت نداشـته ودرصـورتيکه مسافريني

بصـورت گروهـي ثبت نام نمـوده و بـدلايـلي سـفارتـخانه مـربوطـه ازصـدور ويزابـراي هـريـک ازمسـافـريـن  مـمـانـعت نمايد ساير مسـافرين ميبايست ازگشت استفاده نموده ودرصورت اعلام انصراف بايستي مطابق بند2 اين قراردادجرائم متعلقه راپرداخت نمايند.

تبصره:  درخصوص بستگان درجه يک( پدر-مادر-همسر-فرزندان )هزينه ويزاو جريمه کنسلي هتل طبق مقررات هتل مورد نظر دريافت ميشود.

6- انـجام تـغييرات لازم دربـرنامه مسافرت ومسيرحرکت گشتها برحسب ضرورت دراختيـاردفتـرمسافرتـي بوده که باارائه مدارک مثبته مي بايست موضوع به تاييد سازمان ايرانگردي وجهانگردي استان برسد.

7- دفـترخدمات مسافرتي متعـهد است که برنامـه گشت موردتوافـق راکاملا ودقيقـا انجـام داده ودرصورت وقوع هرگونه پيشـامد غيرمنتظره ازقبـيل جنگ،شورش،اعتصاب واشکالاتي که ازکنترل دفترخدمات مسافرتي خارج بوده وسبب ابطال وياتغييربرنامـه گشت شودمسئـوليتي  متوجه دفترخدمات مسافرتي نخواهدبود.

8- هرنوع هزينه اضافي به هنگام اجراي گشت که دربرنامه تورپيش بيني نشده باشدبه عهده مسافر ميباشد.

9- مسافرمتعهداست که  درطـول زمان گشـت کليـه ضوابـط اعـلام شـده ازسـوي مـديرگـشت رارعايت نـموده ودرصورت واردنـمودن خسارت به هتلهـا،رستورانهاواماکن ووسائط نقليـه شخصا مسئول پرداخت خسارت وارده ميباشد ودرصورت عدم تامين خسارت وارده دفتر خدماتي مسافرتي مجازبه استفاده از تضمين مسافر بر اساس مدارک مستند مي باشد که حکم مرضي الطرفين در اين خصوص سازمان ايرانگردي و جهانگردي مي باشد.

10- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه هاي گشت شرکت نمايد و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت اتوبوس و يا هواپيما شخصا بايستي هزينه هاي مربوطه را پرداخت نمايد و در اين خصوص هيچ گونه ادعايي ندارد .

11- حفظ اموال و مدارک شخصي به عهده مسافر بوده ودر صورت مفقود شدن هيچ نوع مسئوليتي متوجه مدير گشت ويا دفتر خدمات مسافرتي نخواهد بود .

12 - در اتاقهاي سه تخته تخت سوم از نوع سفري بوده که موقتا در اتاق دو تخته کذاشته مي شود .

13- مسافرين انفرادي هنگام ثبت نام شامل مقررات و نرخ استفاده از اتاق يکتخته بوده ودر صورتي که قبل از شروع سفر مسافرين انفرادي ديگري درگشت ثبت نام نموده باشند با توافق طرفين از اتاق دو تخته استفاده نموده و مازاد دريافتي به آنها قابل استرداد مي باشد .

14- ساعت تحويل اتاقهاي هتـل به هنگام ورود ساعت 2 بعداز ظهر و تخليه آن به هنگام خروج ساعت 11صبح مي باشد که مسـافر موظف به رعايـت آن مي باشد .

15- در صورتي که مسافر به هر دليل براي ساير مسافرين يا سرپرست گروه و يا راهنمايان محلي و کلا کساني که در اجراي گشت نقش داشته  مزاحمتي ايجاد نمايند و يا مرتکب اعمال خلاف  شئونات جمهوري اسلامي ايران و يا کشور مربوطه گردد، سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد تصميم لازم را در خصوص اين مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به دفترخدمات مسلفرتي مجري گزارش نمايد.

16-رعايت شئونات اسلامي درطول سفرازسوي مسافرالزامي است.

17- در صورت بروز هر گونه حادثه براي مسافر در طول سفر بر اساس  شرايط بيمه حوادث پوشش داده شده ، حق استفاده از امکانات را داشته و در اين خصوص دفتر خدمات مسافرتي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

18 در صورت نرسيدن تور به حد نصاب ( حداقل 15 نفر ) دفتر خدمات مسافرتي مجاز به ابطال تور و استرداد وجوه دريافتي از مسافر مي باشد

19- در صورتي که در هنگام خروج به هر دليلي مسافر ممنوع الخروج گردد و يا در بدو ورود به کشوري مقامات محلي از ورود مسافر به آن کشور جلوگيري نمايد مسافر ملـزم به پرداخت هزينه بليـط هواپيما و همچنين 30% مبلغ ارزي بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاري جهت بازگشت مسافر به کشور مي باشد و هـيچ نوع مسئوليتي در اين خصوص متوجه دفتر خدمات مسافرتي نخواهد بود . اقامت در سالن ترانزيت تا زمان بازگشت و هزينه مربوط به عهده مسافر خواهـد بود .

تبصره:

مسئوليت کنترل گذرنامه مبني بر هر گونه ممنوعيت خروج از کشور و ساير موارد مربوط به گذرنامه و ممنوعيت خروج بعهده مسافربوده و اين شرکت هيچگونه مسئوليتي در اين قبال نخواهد داشت.

20- در صورتي که برنامه ارائه شده توسط دفتر خدمات مسافرتي در طول سفر عينا به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلائل مستدل به دفتر خدمات مسافرتي اعلام نموده و دفتر موظف به جلب رضايت مسافر مي باشد.

21- چنانچه صدور ويزا و تحويل گذرنامه توسط برخي سفارتخانه ها در ساعـات آخر فبل از شروع سفر صورت بگيرد مسـافر بايستي مقدمات سفر خود را فبلا آماده نموده باشد و به دفتر خدمات مسافرتي ارائه نماييد.

22- دفتر خدمات مسافرتي کيهان سياحت موظف است برنامه تور مورد قرار داد را با ذکر مشخصات و سرويسهاي آن که به تائيد سازمان ايرانگردي و جهانگردي است در دو نسخه تهيه و به امضاء مسافر رسانيده و يک برگ را نيز در اختيار مسافر قرار دهد .

23- در مورد امـور مربوط به پروازهـا ي هوايـي با توجه مقررات حمـل و نقل هوايــي که در تاريخ 12 اکتبر 1329 در ورشو به امضاء رسيده است و نيز اصلاحيه پيمان مزبور که در تاريخ 28 سپتامبر 1955 در لاحه تصويب گرديده عمل خواهد شد.

24-در صورتيکه هر يک از مسافران از بازگشت به کشور در تاريخ از پيش تعيين شده در قرار داد خوداري نمايد، و اين امر با توجه به تعهد مسافر موجـب خسارت مادي و معنـوي به دفترخدماتي  را فراهم آورد ،لذا طرفين متعهد مي شوند ضمانتنامه مورد توافق در اين قرارداد را که مسافر در قبال دريافت رسيد به صورت وديعه نزد دفتر خدمات مسافرتي سپـرده است،مطابق مواد 221و230قانون مدني به عنوان خسارت ناشي  از تخلف انجام تعهد منظور گرديده و مسافر حق هر گونه اعتراض و در خواست تعديل از محکمه رااز خود سلب مي نمايد.

اين بند بر اساس ماده 10 قانون مدني بوده و براي طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي باشد .

مفاد اين قرارداد توسط مسافر کاملا مطالعه گرديده و امضاء ان ئوسط مسافر و يا نماينده ايشان و دفترخدمات مسافرتي به منزله موافقت با مفاد24 گانه آن مي باشد.

اين قرار داد در دو نسخه که هريک حکم واحدرا دارند ، تنظيم ودر صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين قرارداد سازمان ايرانگردي و جهانگردي مرجع مورد رسيدگي بوده و آرا صادره موردتوافق طرفين خواهد بود./

☻☺☻☺☻☺

    

توضيحات :

 

 زمان تحويل اتاق ها در پرواز هاي مبدا مشهد در بازه زماني يک هفته قبل از پرواز و مقصد مشهد بازه زماني يک هفته بعد از پرواز ميباشد .

نام و نام خانوادگي مسافر و يا نماينده ايشان

امضاء مسافر يا نماينده

 

نام و نام خانوادگي مسئول فروش مدير عامل خدمات مسافرتي  کيهان سياحت

محل امضاء

 

 


سایر اعلانات